მისია

  1.    საქართველოს შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფების მომზადება-გადამზადება ზამთარსა და ზაფხულში საცეცხლე, სამაშველო, ტექნიკურ და ტაქტიკურ სამთო უნარ ჩვევებში. 
  2.    ნატო-ს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების სამხედრო მოსამსახურეების სამთო მომზადება-გადამზადება ზამთარსა და ზაფხულში, პარტნიორობა მშვიდობისათვის პროგრამის ფარგლებში.